بهمن در نوپتسه

صبح امروز با ریژش بهمن از نوپتسه به سمت بیس کمپ اورست خسارتی به دنبال نداشته است.

نظرات بازدیدکنندگان