سفر به کویر

سفر به کویر

سفر به کویر یکی از زیباترین تجربه به حساب می آید. دیدن آسمان پرستاره در شب، تپه های شنی، دریاچه نمک زیبایی سفر را دوچندان می کند. اما از نکات اساسی در این سفر داشتن تجربه کافی می باشد و در صورت نداشتن تجربه و اطلاعات کافی، حتما باید با گروه های مربوطه یا افرادی که مهارت کافی دارند، سفر کرد.

از مهمترین نکات سفر حمل آب به اندازه کافی و همچنین داشتن تجهیزات کافی اعم از لباس مناسب، نقشه، قطب نما، جی پی اس، غذا و خوراکی به اندازه کافی می باشد.

توجه به حیوانات:

حمله جانوران خطرناک مثل خزندگان، بندپایان، پستانداران دور از انتظار نیست. بنابراین از مواجهه و قرار گیری بر سر راه آنها خودداری کرده و در صورت رؤیت فورا دوری کنید.

نظرات بازدیدکنندگان