شرایط جوی قلل هفته اول بهمن (1)

شرایط جوی قلل هفته اول بهمن (1)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

سبلان 

شرایط آب هوایی چهارشنبه، هفته اول بهمن ماه قله سبلان، دارای شرایط آب و هوایی نیمه ابری بوده و میزان سرعت باد صبح و بعدازظهر 20 و شب 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 25- ، بعدازظهر و شب 23- و کمینه آن صبح 25- ، بعدازظهر 24- و شب 23- درجه سانتی گراد و دمای حسی صبح 33- ، بعدازظهر 34- و شب 36- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد برای صبح 1050 ، بعدازظهر 1250 و شب 1450 متر است. 

پنجشنبه نیز مانند روز قبل، شرایط آب و هوایی نیمه ابری بوده و میزان سرعت باد از صبح تا بعدازظهر 20 کیلومتر بر ساعت و تا شب به 40 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما در طول  روز تقریبا 21- ، کمینه دما صبح 23- ، بعدازظهر 21- و شب 22- درجه سانتی گراد و دمای حسی برای صبح 33- ، بعدازظهر 31- و شب 35- درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است. ارتفاع انجماد برای این روز صبح 1300 ، بعدازظهر 1350 و شب 1600 متر است. 

جمعه شرایط جوی کاملا متفاوت بوده و قله سبلان با بارش برف همراه است. میزان بارش صبح 2 و تا شب به 1 سانتی متر می رسد و همچنین سرعت باد صبح بسیار شدید و میزان آن 35 کیلومتر بر ساعت اما از بعدازظهر رفته رفته کاهش و به 8 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما به هنگام صبح 23- و از بعدازظهر تا شب ثابت و 19- و کمینه آن صبح 26- ، بعدازظهر و شب 23- درجه سانتی گراد، همچنین دمای حسی برای صبح 40- ، و از بعدازظهر به بعد 29- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 1050 ، بعدازظهر و شب نیز 1545 متر است. 

سیالان

چهارشنبه از صبح تا بعدازظهر شرایط جوی آفتابی، و سرعت باد صبح 10 و بعدازظهر 35 کیلومتر بر ساعت می باشد. شب شرایط جوی کاملا متفاوت و قله سیالان با یک سانتی متر برف همراه است و میزان سرعت باد برای آن 20 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود. بیشینه دما صبح 18-، بعدازظهر 17- و شب 16- و کمینه آن تقریبا 18- و همچنین دمای حسی صبح 26- ، بعدازظهر 28- و شب 26- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد صبح 1400، بعدازظهر 1650 و شب 1250 می باشد. 

پنجشنبه صبح نیز این قله به میزان 4 سانتی متر با بارش برف همراه بوده و از بعدازظهر به بعد شرایط نیمه ابری می شود. میزان سرعت باد صبح و بعدازظهر 10 و شب 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح و بعدازظهر 18-، شب 16- و کمینه آن صبح و بعدازظهر 19- و شب 17- و دمای حسی صبح 24- ، بعدازظهر 29- و شب 27- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد صبح 1550 ، بعدازظهر 1500 و شب 1000 متر پیش بینی شده است. 

جمعه صبح شرایط نیمه ابری و سرعت باد 40 کیلومتر بر ساعت و از بعدازظهر بارش برف شروع شده و از 1 سانتی متر تا شب به 14 سانتی متر می رسد و اما سرعت باد همچنین رو به افزایش و بعدازظهر 55 و شب به 60 کیلومتر بر ساعت افزایش می یابد. بیشینه دما صبح 17- ، بعدازظهر 20- و شب 19-، کمینه دما صبح 19- ، بعدازظهر 20 و شب 22- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی صبح 30- ، بعدازظهر 36- و شب 34- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد برای صبح 1200 ، بعدازظهر 1450 و شب 1200 متر درنظر گرفته شده است. 

دوبرار 

چهارشنبه 2 بهمن ماه قله دوبرار صبح و بعدازظهر نیمه ابری و میزان سرعت باد تا بعدازظهر از صفر به 4 کیلومتر بر ساعت و شب دوباره صفر می شود اما شرایط با یک سانتی متر بارش برف همراه می باشد. بیشینه دمای این قله صبح 18- ، بعدازظهر 19- و شب 15- ، کمینه آن صبح 22- ، بعدازظهر 23- و شب 19- و دمای حسی صبح 22- ، بعدازظهر 26- و شب 19- درجه سانتی گراد می باشد. 

پنجشنبه صبح نیز بارش برف همچنان ادامه دارد و میزان آن به دو سانتی متر می رسد و از بعدازظهر به بعد هوا ابری و نیمه ابری می شود. میزان سرعت باد در طول روز کاملا صفر و شب به 4 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 15- ، کمینه آن 19- و دمای حسی صبح 18- ، بعداز ظهر 19- و شب 22- می باشد. 

جمعه صبح کاملا هوا آفتابی و میزان سرعت باد صبح صفر ، بعدازظهر 4 کیلومتر بر ساعت و شب نیز صفر پیش بینی شده است. بیشینه دما صبح 18- ، بعدازظهر 19- و شب 15- و کمینه دما صبح 22- ، بعدازظهر 23- و شب 19- و همچنین دمای حسی صبح 22- ، بعدازظهر 26- و شب 19- درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. 

کلکچال 

چهارشنبه قله کلکچال از صبح با بارش برف همراه بوده و میزان صبح از یک به دو سانتی متر می رسد و شب متوقف می شود. میزان سرعت باد صبح 10 ، بعدازظهر 5 و شب 15 کیلومتر بر ساعت است. بیشینه دما صبح 12- ، بعدازظهر 11- و شب 10- ، کمینه دما تقریبا در طول روز 12- و همچنین دمای حسی صبح 18- و بعدازظهر و شب 16- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 1400 ، بعدازظهر 1500 و شب 1600 متر است. 

پنجشنبه صبح نیز همانند روز قبل قله کلکچال با بارش برف شدید همراه بوده که میزان آن از  10 سانتی متر و بعدازظهر 1 سانتی متر می رسد. شب شرایط نیمه ابری شده و میزان سرعت باد بین 15 تا 20 کیلومتر بر ساعت متغیر می باشد.  بیشینه دما صبح 11 ، بعدازظهر 13- و شب 12- ، کمینه آن تقریبا 12- و دمای حسی صبح 18- ، بعدازظهر 22- و شب 19- درجه سانتی گراد پیش بینی گردیده است. ارتفاع انجماد برای صبح1450 ، بعدازظهر 1400 و شب 1650 متر می باشد. 

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان