شرایط جوی قلل هفته اول بهمن (2)

شرایط جوی قلل هفته اول بهمن (2)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

توچال

شرایط جوی برای چهارشنبه 2 بهمن ماه از صبح آفتابی و تا شب نیمه ابری می شود و میزان سرعت باد صبح 10 ، بعدازظهر 15 و شب به 20 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 16- ، کمینه آن صبح 18- ، بعدازظهر 17- و شب 16- و همچنین دمای حسی صبح 23- ، بعدازظهر 26- و شب 25- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 1200 ، بعدازظهر 1400 و شب 1700 متر است. 

پنجشنبه شرایط جوی نسبت به دیروز کاملا متفاوت می باشد و قله توچال با بارش برف همراه است و میزان آن صبح 5 ، بعدازظهر 2 و تا شب به 1 سانتی متر می رسد. سرعت باد برای این روز صبح و بعدازظهر 20 و شب 15 کیلومتر بر ساعت است. بیشینه دما صبح 16- ، بعدازظهر 17- ،شب 18- و کمینه دما نیز مانند بیشینه دماست و دمای حسی برای صبح 24- ، بعدازظهر 26- و شب 27- درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. ارتفاع انجماد صبح و بعدازظهر 1450 و شب 1500 متر می باشد. 

جمعه نیز آب و هوا آفتابی و میزان سرعت باد در تمام طول روز 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما 15- ، کمینه دما صبح 18- ، بعدازظهر 15- و شب 16- و همچنین دمای حسی تقریبا 26- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد برای این روز صبح 1250، بعدازظهر 1550 و شب 1750 متر می باشد. 

دماوند 

شرایط آب و هوایی قله دماوند برای چهارشنبه در تمام روز آفتابی و شب کمی نیمه ابری می شود اما میزان سرعت باد از صبح رو به افزایش بوده و سرعت آن صبح 25 ، بعدازظهر 40 و تا شب به 60 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما صبح 30- ، بعدازظهر و شب 27-، کمینه دما نیز صبح 30- ، بعدازظهر 29- و شب 27- و همچنین دمای حسی صبح 40- ، بعدازظهر 47- و شب نیز 46- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد برای این روز صبح 1000، بعدازظهر 1550 و شب 1750 متر در نظر گرفته شده است.

پنجشنبه از صبح قله دماوند حدود 3 تا 2 سانتی متر با برش برف همراه است و تا شب بارش آن متوقف شده و میزان سرعت باد صبح 25 و بعدازظهر با افزایش 15 کیلومتر بر ساعتی همراه بوده  و به 40 کیلومتر بر ساعت می رسد اما دوباره شب به 20 کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد. بیشینه دما تقریبا 28- و کمینه دما 28- و شب 30- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی صبح 43- و از بعدازظهر به بعد 45- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد برای روز پنجشنبه صبح 1500 ، بعدازظهر 1700 و شب 1500 متر درنظر گرفته شده است. 

جمعه نیز شرایط تقریبا آفتابی بوده و میزان سرعت باد با افزایش چشم گیری رو به رو بوده که برای صبح 40 ، بعدازظهر 50 و شب 65 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود. بیشینه دما تقریبا 26-، کمینه دما صبح 29- ، بعدازظهر 26- و شب 28- و دمای حسی صبح 42- ، بعدازظهر 43- و شب 47- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1100 ، بعدازظهر 1500 و شب 1600 متر است. 

 دارآباد 

چهارشنبه شرایط جوی برای قله دارآباد نیمه ابری و آفتابی  و شب بارش برف آغاز شده و میزان آن به 2 سانتی متر می رسد. میزان سرعت باد بین 8 تا 4 کیلومتر بر ساعت متغیر است. بیشینه دما صبح 13- ، بعدازظهر 10- و شب 13- ، کمینه دما صبح 17- ، بعدازظهر 14- و شب 17- درجه سانتی گراد و دمای حسی نیز صبح 22- ، بعدازظهر 16- و شب 22- درجه سانتی گراد پیش بینی می گردد. 

روز پنجشنبه بارش برف همچنان ادامه داشته و صبح میزان آن 7 و تا بعدازظهر 1 سانتی متر می باشد. سرعت باد برای این روز تقریبا صفر و صبح تنها 4 کیلومتر بر ساعت وزش باد داریم. بیشینه دما تقریبا 10- ، کمینه آن تقریبا 14- و دمای حسی نیز تقریبا 14- می باشد. 

جمعه شرایط جوی نیمه ابری و میزان سرعت باد از صبح از 8 به 4 کیلومتر بر ساعت می رسد و بیشینه دما صبح 12- ، بعدازظهر 10- و شب 9-  و همچنین کمینه دما صبح 16- ، بعدازظهر 14- و شب 13- پیش بینی شده است. دمای حسی برای این روز صبح 21- ، بعدازظهر 16- و شب 15- درجه سانتی گراد می باشد. 

علم کوه 

 چهارشنبه قله عل کوه دارای شرایط نیمه ابری و میزان سرعت باد صبح تا بعدازظهر 20 و شب 40 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 24- ، بعدازظهر 22- و شب 21- ، کمینه آن صبح 24- ، بعدازظهر 23- و شب 22- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی صبح 32- ، بعدازظهر 37- و شب 34- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد این قله صبح 1050 ، بعدازظهر 1450 و شب 1650 متر است. 

پنجشنبه صبح قله دماوند با 3 سانتی متر بارش برف همراه است و از بعدازظهر بارش متوقف شده و همچنین میزان سرعت باد صبح 20 و تا شب به 10 کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد. بیشینه دما صبح 21- ، از بعدازظهر به بعد 23- و کمینه دما تقریبا  24- و دمای حسی صبح 32- ، بعدازظهر 33- و شب 35- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد برای صبح 1500 ، بعدازظهر 1600 و شب 1550 درنظر گرفته شده است. 

جمعه شرایط جوی نیمه ابری و شب بارش برف آغاز می شود که میزان آن 5 سانتی متر پیش بینی شده است و میزان سرعت باد صبح 30 ، بعدازظهر 45 و تا شب به 50 کیلومتر بر ساعت می رسد که افزایش چشم گیری در میزان سرعت باد مشاهده می شود. بیشینه و کمینه دما تقریبا 22- و دمای حسی صبح 34-، بعدازظهر 37- و شب 38- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1100 ، بعدازظهر 1350 و شب 1450 متر است. 

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان