شرایط جوی قلل هفته دوم بهمن (2)

شرایط جوی قلل هفته دوم بهمن (2)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

سبلان 

شرایط آب هوایی چهارشنبه، هفته دوم بهمن ماه قله سبلان، صبح و بعدازظهر دارای شرایط آب و هوایی نیمه ابری بوده و تا شب برطرف می شود و میزان سرعت باد صبح 35 و از بعدازظهر به بعد 25 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما تقریبا 20- ، کمینه آن صبح 19- ، بعدازظهر 20- ، شب 21- درجه سانتی گراد و دمای حسی صبح 31- ، بعدازظهر 32- و شب 30- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 2000، بعدازظهر 1800 ، شب 1700 متر است. 

پنجشنبه شرایط آب و هوایی آفتابی بوده و میزان سرعت باد از صبح تا بعدازظهر 45 کیلومتر بر ساعت و تا شب به 35 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 17- ، کمینه دما صبح 19- ، بعدازظهر 17- ، شب 18- درجه سانتی گراد و دمای حسی تقریبا 31- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1850 ، بعدازظهر 2200 ، شب 2250 متر پیش بینی شده است. 

جمعه شرایط جوی نیمه ابری بوده و میزان سرعت باد زیاد می باشد. میزان سرعت باد صبح 50 و تا شب به 55 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه و کمینه دما تقریبا 19- و دمای حسی 35- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1950 ، بعدازظهر 1900 و شب 1550 متر است. 

سیالان

چهارشنبه شرایط جوی کاملا نیمه ابری و میزان سرعت باد صبح 30 ، بعدازظهر 35 و شب 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 12- ، بعدازظهر 14- و شب 16- و کمینه آن صبح 13- ، بعدازظهر 15- ، شب 17- و دمای حسی صبح 22- ، بعدازظهر 25- و شب 27- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 2400 ، بعدازظهر 2250 و شب 1650 متر است. 

پنجشنبه صبح هوا نیمه ابری و از بعدازظهر کاملا آفتابی می شود و میزان سرعت باد صبح 20 و از بعدازظهر به بعد 10 کیلومتر بر ساعت افزایش یافته و به 30 می رسد. بیشینه دما صبح 14- ، بعدازظهر 12- و شب 11- و کمینه آن صبح 15- ، بعدازظهر 13- و شب 12- و دمای حسی صبح 25- ، بعدازظهر 22- و شب 20- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1750 ، بعدازظهر 2200 و شب 1950 متر است. 

جمعه نیز صبح نیز هوا نیمه ابری و از بعدازظهر به بعد آفتابی و همچنین سرعت باد بسیار زیاد و از صبح 45 تا شب به 45 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه و کمینه دما تقریبا 12- و دمای حسی تقریبا 24- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 2350 ، بعدازظهر 2450 و شب 2350 متر است. 

دوبرار 

چهارشنبه قله دوبرار تقریبا نیمه ابری و ابری می باشد و میزان سرعت باد صبح 4 و تا شب از میزان آن کاسته شده و صفر می شود. بیشینه دما صبح 15- و از بعدازظهر به بعد 9- و کمینه آن صبح 19- و از بعدازظهر به بعد 13- و دمای حسی نیز صبح 19- و از بعدازظهر به بعد 13- درجه سانتی گراد می باشد. 

پنجشنبه نیز شرایط تقریبا مثل روز قبل نیمه ابری بوده و میزان سرعت باد در طول روز 4 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 15- ، بعدازظهر 16- و شب 13- و همچنین کمینه آن صبح 19- ، بعدازظهر 20- و شب 17- و دمای حسی صبح 22- ، بعدازظهر 23- و شب 20- درجه سانتی گراد می باشد.

جمعه نیز شرایط آب و هوایی نیمه ابری و میزان سرعت باد صبح 4 ، بعدازظهر صفر و شب دوباره 4 کیلومتر بر ساعت می شود. بیشینه دما صبح 17- ، بعدازظهر 12- و شب 10- و کمینه آن صبح 21- ، بعدازظهر 16- و شب 14- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی صبح 24- و از بعدازظهر به بعد 16- درجه سانتی گراد می باشد. 

کلکچال

چهارشنبه قله کلکچال دارای آب و هوای آفتابی و نیمه ابری و میزان سرعت باد صبح 25 ، بعدازظهر 20 و شب 15 کیلومتر بر ساعت می باشد و بیشینه دما تقریبا 6- و کمینه آن 7- و دمای حسی تقریبا 12- درجه سانتی گراد اعلام شده و همچنین ارتفاع انجماد برای این روز صبح 1850 و از بعدازظهر به بعد 2350 متر است. 

پنجشنبه ده بهمن ماه شرایط جوی نیمه ابری و مهتابی و میزان سرعت باد صبح 20، بعدازظهر 10 و شب 15 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما تقریبا 8- ، کمینه دما نیز صبح 11- ، بعدازظهر 10- و شب 8- کیلومتر بر ساعت است. دمای حسی برای این روز تقریبا 14- و ارتفاع انجماد صبح و بعدازظهر 1850 و شب 2200 متر پیش بینی شده است. 

جمعه صبح کاملا هوا آفتابی و میزان سرعت باد صبح 25، بعدازظهر 35 و شب نیز 30 کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده است. بیشینه دما تقریبا 5- و کمینه دما صبح 8- ، بعدازظهر 6- و شب 5- و همچنین دمای حسی تقریبا 13- درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. میزان ارتفاع انجماد صبح 2050 ، بعدازظهر 2350 و شب 2500 می باشد. 

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان