شرایط جوی قلل هفته سوم بهمن (2)

شرایط جوی قلل هفته سوم بهمن (2)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

توچال

شرایط جوی برای چهارشنبه 16 بهمن ماه از صبح آفتابی و میزان سرعت باد صبح 50، بعدازظهر 65 و شب به 35 کیلومتر بر ساعت می رسد و می توان گفت سرعت باد زیاد می باشد. بیشینه دما صبح 13- ، بعدازظهر 10- و شب 9- و کمینه آن صبح 14- ، بعدازظهر 12- و شب 9- و همچنین دمای حسی صبح 24- ، بعدازظهر 20- و شب 19- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1800 ، بعدازظهر 2050 و شب 2500 متر است.

پنجشنبه نیز مانند روز قبل شرایط جوی کاملا آفتابی می باشد ولی از میزان سرعت باد نسبت به روز قبل کاسته شده و صبح 40 ، بعدازظهر 30 و تا شب به 25 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما صبح 9- ، بعدازظهر 6- و شب 5- و کمینه آن صبح 9- و از بعدازظهر به بعد 6- و همچنین دمای حسی صبح 16- ، بعدازظهر 14- و شب 12- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد برای این روز در صبح 2600 ، بعدازظهر 3000 و شب 3200 متر می باشد. 

جمعه نیز صبح هوا آفتابی ولی از بعدازظهر شرایط نیمه ابری می شود و میزان سرعت باد صبح 15 و تا شب به 40 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه و کمینه دما در طول روز 7- و دمای حسی صبح 14- ، بعدازظهر 15- و شب 17- درجه سانتی گراد است و ارتفاع انجماد صبح 2900 ، بعدازظهر 2800 و شب 2750 متر می باشد.

دماوند 

شرایط جوی برای چهارشنبه 16 بهمن ماه از صبح آفتابی و میزان سرعت باد صبح و بعدازظهر 40 و شب به 35 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما صبح 24- ، بعدازظهر 22- و شب 20- و کمینه آن صبح 25- ، بعدازظهر 23- و شب 20- و همچنین دمای حسی صبح و  بعدازظهر 39- و شب 37- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1950 ، بعدازظهر 2200 و شب 2500 متر است.

پنجشنبه نیز مانند روز قبل شرایط جوی کاملا آفتابی می باشد ولی از میزان سرعت باد نسبت به روز قبل کاسته شده و صبح 50 ، بعدازظهر و شب به 25 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 17- و کمینه آن صبح 20- و از بعدازظهر به بعد 17- و همچنین دمای حسی صبح 30- ، بعدازظهر و شب 28- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد برای این روز در صبح 2600 ، بعدازظهر 3150و شب 3300 متر می باشد. 

جمعه نیز صبح هوا آفتابی بوده و میزان سرعت باد صبح 25 ، بعدازظهر 30 و تا شب به 55 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما در طول روز تقریبا16- و کمینه دما در طول روز 7- و کمینه آن صبح 18- ، بعدازظهر 16- و شب 17- و دمای حسی صبح 27- ، بعدازظهر 26- و شب 30- درجه سانتی گراد است و ارتفاع انجماد صبح 3100، بعدازظهر 2850 و شب 2800 متر می باشد.

دارآباد 

چهارشنبه شرایط جوی برای قله دارآباد نیمه ابری و میزان سرعت باد بین 8 تا 4 کیلومتر بر ساعت متغیر است. بیشینه دما صبح 9- ، بعدازظهر 5- و شب 6- ، کمینه دما صبح 13- ، بعدازظهر 9- و شب 10- درجه سانتی گراد و دمای حسی نیز صبح 18- ، بعدازظهر 11- و شب 14- درجه سانتی گراد پیش بینی می گردد. 

پنجشنبه نیز مانند روز قبل شرایط جوی کاملا آفتابی می باشد و میزان سرعت باد بین 8 تا 4 کیلومتر بر ساعت متغیر است. بیشینه دما صبح 5- ، بعدازظهر صفر و شب 2- و کمینه آن صبح 9- بعدازظهر 4- و شب 6- و همچنین دمای حسی صبح 13- ، بعدازظهر 5-و شب 6- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. 

جمعه شرایط جوی کاملا آفتابی و میزان سرعت باد از صبح از 8 به 4 کیلومتر بر ساعت می رسد و بیشینه دما صبح 3- ، بعدازظهر 4 و شب صفر  و همچنین کمینه دما صبح 7- ، بعدازظهر 8- و شب 4- پیش بینی شده است. دمای حسی برای این روز صبح 11- ، بعدازظهر 12- و شب 5- درجه سانتی گراد می باشد. 

علم کوه 

 چهارشنبه قله علم کوه صبح با 1 سانتی متر بارش برف همراه است و بعدازظهر نیمه ابری و شب ابرها کاملا رفته و شرایط مهتابی می شود و میزان سرعت باد صبح تا بعدازظهر 50 و شب 45 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 18- ، بعدازظهر 16- و شب 14- ، کمینه آن صبح 20- ، بعدازظهر 18- و شب 15- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی صبح 31- ، بعدازظهر 30- و شب 26- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد این قله صبح 1800، بعدازظهر 2000 و شب 2550متر است. 

پنجشنبه شرایط جوی کاملا آفتابی می باشد و  میزان سرعت باد صبح 35 ، بعدازظهر 25 و شب به 20 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 11- و کمینه آن صبح 14- بعدازظهر و شب 11- و همچنین دمای حسی صبح 23- ، بعدازظهر و شب 20- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد این قله صبح 2900، بعدازظهر 3250 و شب 3300 متر می باشد. 

جمعه نیز صبح هوا آفتابی ولی از بعدازظهر شرایط نیمه ابری می شود و میزان سرعت باد صبح 20 و بعدازظهر 30 تا شب به 55 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه و کمینه دما تقریبا 11- و همچنین دمای حسی صبح 23- ، بعدازظهر 21- و شب 23- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد این قله صبح 3200، بعدازظهر و شب 2950 متر می باشد. 

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان