شرایط جوی قلل هفته چهارم بهمن (1)

شرایط جوی قلل هفته چهارم بهمن (1)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

سبلان 

شرایط آب و هوایی قله سبلان برای چهارشنبه 23 بهمن ماه صبح آفتابی، بعدازظهر نیمه ابری و شب با 2 سانتی متر بارش برف همراه است و همچنین میزان سرعت باد در تمام روز 40 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما تقریبا 25- ، کمینه دما صبح 28- ، بعدازظهر 24- و شب 25- و دمای حسی صبح 41- ، بعدازظهر 39- و شب 41- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 250 ، بعدازظهر 1250 و شب 1150 متر است. 

پنجشنبه نیز شرایط آب و هوایی آفتابی و شب نیز نیمه ابری و میزان سرعت باد برای این روز بسیار زیاد می باشد و میزان پیش بینی شده برای صبح 100 ، بعدازظهر 60 و شب 60 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 21- ، بعدازظهر 17- و شب 16- ، کمینه دما صبح 24- ، بعدازظهر 19- و شب 16- و همچنین دمای حسی صبح 40- ، بعدازظهر 33- و شب 31- درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است. ارتفاع انجماد صبح 1050 ، بعدازظهر 1750 و شب 2200 متر می باشد. 

جمعه صبح نیز هوا نیمه ابری و از بعدازظهر شرایط کاملا تغییر کرده و با بارش برف همراه می باشد. میزان آن صبح 2 و شب 1 سانتی متر است. بیشینه دما صبح 13- ، بعدازظهر 20- ، شب 21- و کمینه دما صبح 14- ، بعدازظهر 24- و شب 25- و همچنین دمای حسی صبح 26- ، بعدازظهر 24- و شب 32- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد صبح 2550 ، بعدازظهر 1403 و شب 1261 متر می باشد. 

سیالان

چهارشنبه صبح نیز این قله به میزان 1 سانتی متر با بارش برف همراه بوده و از بعدازظهر به بعد شرایط آفتابی می شود. میزان سرعت باد صبح 15 و بعدازظهر و شب 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 22- ، بعدازظهر 20- ، شب 19- و کمینه آن صبح 27- و بعدازظهر 21- و شب 19- و دمای حسی صبح 36- ، بعدازظهر 32- و شب 31- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد صبح 0، بعدازظهر 750 و شب 1000 متر پیش بینی شده است. 

پنجشنبه از صبح تا بعدازظهر شرایط جوی آفتابی، و سرعت باد صبح و بعدازظهر 50 و شب به 45 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما صبح 16-، بعدازظهر 13- و شب 11- و کمینه آن صبح 19- ،بعدازظهر 15- و شب 11- و همچنین دمای حسی صبح 30- ، بعدازظهر 25- و شب 23- درجه سانتی گراد است. ارتفاع انجماد صبح 1200، بعدازظهر 1750 و شب 2300 می باشد. 

جمعه صبح کاملا هوا نیمه ابری و میزان سرعت باد صبح 45 ، بعدازظهر 60 و شب نیز 55 کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده است. بیشینه دما تقریبا 9- ، کمینه دما تقریبا 10- و همچنین دمای حسی تقریبا  21 - درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. ارتفاع انجماد صبح 2650، بعدازظهر 2600 و شب 2700 می باشد. 

دوبرار 

چهارشنبه صبح هوا نیمه ابری و میزان سرعت باد در تمام روز صفر است. بیشینه دما تقریبا 22- و کمینه دما تقریبا 26- و همچنین دمای حسی در تمام روز 26- درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. 

پنجشنبه صبح کاملا هوا آفتابی و میزان سرعت باد در طول روز 4 کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده است. بیشینه دما صبح 19- ، بعدازظهر 23- و شب 20- و کمینه دما صبح 23- ، بعدازظهر 27- و شب 24- و همچنین دمای حسی صبح 26- ، بعدازظهر 31- و شب 27- درجه سانتی گراد می باشد. 

جمعه صبح هوا نیمه ابری و شب مهتابی  و میزان سرعت باد صبح 4 کیلومتر بر ساعت و از بعدازظهر به بعد باد ندارد. بیشینه دما صبح 13- ، بعدازظهر 12- و شب 11- و کمینه دما صبح 17- ، بعدازظهر 16- و شب 15- و همچنین دمای حسی صبح 20- ، بعدازظهر 16- و شب 15- درجه سانتی گراد است. 

کلکچال 

چهارشنبه قله کلکچال صبح هوا نیمه ابری و از بعدازظهر آفتابی و میزان سرعت باد صبح 15 ، بعدازظهر 20 و شب 25 کیلومتر بر ساعت است. بیشینه دما صبح 17- ، بعدازظهر 14- و شب 13- ، کمینه دما صبح 20-، بعدازظهر و شب 16- و همچنین دمای حسی صبح 27- ، بعدازظهر 23- ، شب 22- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 0 ، بعدازظهر 750 و شب 1150 متر است. 

پنجشنبه نیز شرایط آب و هوایی آفتابی و میزان سرعت باد صبح 25 ، بعدازظهر 35 و شب 30 کیلومتر بر ساعت است. بیشینه دما صبح 12- ، بعدازظهر 8- و شب 6- ،کمینه دما صبح 14-، بعدازظهر 10- و شب 7- و دمای حسی صبح 23- ، بعدازظهر 18- و شب 14- درجه سانتی گراد پیش بینی گردیده است. ارتفاع انجماد برای صبح 900، بعدازظهر 1600 و شب 2100 متر می باشد. 

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان