شرایط جوی قلل هفته چهارم دی (2)

شرایط جوی قلل هفته چهارم دی (2)

قبل از رفتن و شروع یک برنامه کوهنوردی حتما باید از شرایط آب و هوایی اطلاع پیدا کرد. دامنه متفاوت ارتفاع، دما در طول روز، سرعت باد و ... می تواند شما را غافلگیر نماید بنابراین در این بلاگ به پیش بینی وضعیت آب و هوایی قلل معروف و پرصعود روزهای آخر این هفته می پردازیم.

توچال 

چهارشنبه 25 دی ماه قله توچال از صبح تا بعدازظهر آفتابی بوده و میزان سرعت باد برای صبح و بعدازظهر 10 و شب 15 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما در تمام مدت ثابت و 12- ، کمینه دما تقریبا 12- و دمای حسی برای صبح و بعدازظهر 18- و شب 20- درجه سانتی گراد پیش بینی می شود. ارتفاع انجماد صبح 1700، بعدازظهر 1850 و شب 2000 متر است.

پنجشنبه نیز شرایط مثل روز قبل آفتابی بوده و شب کمی ابری اما میزان سرعت باد افزایش داشته که برای صبح 35 و از بعدازظهر به بعد 20 کیلومتر بر ساعت درنظر گرفته شده است. بیشینه دما تقریبا 14- ، کمینه ان 14- و دمای حسی نیز تقریبا 23- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1650، بعدازظهر 1600 و شب 1850 می باشد. 

جمعه شرایط جوی کاملا نیمه ابری و میزان سرعت باد از صبح تا شب از 25 به 30 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 15- ، کمینه دما 16- و دمای حسی صبح 25- ، بعدازظهر 27- و شب 26- درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده است. ارتفاع انجماد صبح 1350 ، بعدازظهر 1300 و شب 1600 متر است.

دماوند 

شرایط آب و هوایی قله دماوند برای چهارشنبه در تمام روز آفتابی و میزان سرعت باد از 20 تا 35 کیلومتر بر ساعت متغیر می باشد. بیشینه دما تقریبا 22- ، کمینه تقریبا 23- و دمای حسی صبح 36- ، بعدازظهر 34- و شب 37- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد نیز برای صبح 1550 ، بعدازظهر 2100 و شب 2150 است. 

پنجشنبه صیح هوا نیمه ابری، بعدازظهر آفتابی و شب دوباره نیمه ابری و میزان سرعت باد نیز زیاد بوده که صبح 65 و تا شب به 55 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه و کمینه دما 25- و دمای حسی تقریبا 42- درجه سانتی گراد می باشد. با توجه به اطلاعات بدست امده ارتفاع انجماد برای صبح 1450 ، بعدازظهر 1350 و شب 1650 متر است. 

جمعه صبح تا بعدازظهر هوا نیمه ابری و شب به میزان یک سانتی متر با بارش برف همراه بوده و میزان سرعت باد بسیار شدید و از صبح 85 که تا شب به 95 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 23- ، و کمینه آن صبح 25- ، بعدازظهر 24- و شب 23- درجه سانتی گراد و همچنین دمای حسی تقریبا 44- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد صبح 1100 ، بعدازظهر 1200 و شب 1500 متر است. 

دارآباد 

چهارشنبه شرایط جوی برای قله دارآباد نیمه ابری و آفتابی و میزان سرعت باد بین 0 تا 4 کیلومتر بر ساعت متغیر می باشد. بیشینه دما صبح 9- ، بعدازظهر 6- و شب 8- درجه سانتی گراد و کمینه آن صبح 13- ، بعدازظهر  10- ، شب 12- درجه سانتی گراد و دمای حسی صبح 15- ، بعدازظهر 10- و شب 14- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. 

پنجشنبه نیز همانند روز قبل آب و هوا آفتابی بوده و میزان سرعت باد صبح 8 ، بعدازظهر 4 و شب 8 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح 10- ، بعدازظهر 8- و شب 11- ، کمینه دما صبح 14- ، بعدازظهر 12- و شب 15- درجه سانتی گراد و دمای حسی صبح 19- ، بعدازظهر 14- و شب 20- درجه سانتی گراد است. 

جمعه نیز شرایط کاملا متفاوت بوده و صبح هوا ابری و از بعدازظهر بارش برف آغاز می شود میزان آن تا شب به یک سانتی متر می رسد. میزان سرعت باد از صبح تا بعدازظهر ثابت و میزان آن 8 و تا شب به 4 کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد. بیشینه دما برای این قله صبح 12- ، بعدازظهر 10- و شب 8- ، کمینه آن صبح 16- ، بعدازظهر 14- و شب 12- درجه سانتی گراد می باشد و دمای حسی آن صبح 21- ، بعدازظهر 19- و شب 14- درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

علم کوه 

چهارشنبه علم کوه دارای آب و هوای آفتابی بوده و میزان سرعت باد صبح 20، بعدازظهر 15 و شب 25 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما تقریبا 17- ، کمینه آن تقریبا 18- درجه سانتی گراد همچنین دمای حسی صبح 27- ، بعدازظهر 26- و شب 29- درجه سانتی گراد در نظرگرفته شده و ارتفاع انجماد صبح 1850، بعدازظهر و شب 2150 متر است. 

پنجشنبه از صبح تا بعدازظهر آفتابی و نیمه ابری بوده اما شب کاملا برفی و میزان آن به 4 سانتی متر می رسد. سرعت باد برای این روز صبح 45 و بعدازظهر 35 و شب به 45 کیلومتر بر ساعت می رسد. بیشینه دما تقریبا 18- درجه سانتی گراد و کمینه دما نیز تقریبا 18- و دمای حسی تقریبا 33- درجه سانتی گراد می باشد. ارتفاع انجماد برای صبح 1350 ، بعدازظهر 1400 و شب 1550 متر پیش بینی شده است. 

جمعه شرایط آب و هوایی قله برفی بوده و میزان آن صبح 3 سانتی متر و میزان سرعت باد صبح و بعدازظهر 60 و شب 50 کیلومتر بر ساعت می باشد. بیشینه دما صبح و بعدازظهر 20-  و شب 18- و کمینه دما صبح ، بعدازظهر 21- و شب 19- درجه سانتی گراد و دمای حسی برای صبح و بعدازظهر 36- و شب 30- درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. ارتفاع انجماد صبح 1050، بعدازظهر 1250 و شب 1650 متر است.

منبع : سایت هواکوه

نظرات بازدیدکنندگان