علم کوه

علم کوه

دومین قله سرزمین ایران(علم کوه) به ارتفاع 4850 متر در اعماق چین خوردگی هایی که معروف به تخت سلیمان است قرار دارد، هرچند این قله دومین قله ایران محسوب می شود(با ارتفاع تقریبی 825 متر) از دماوند به ارتفاع 5671 متر به عنوان اولین قله بلند ایران، اما از جهاتی این دو قله، دارای وجوهات متفاوتی می باشند از جمله دیوارها، گرده، دسترسی های دشوارتر، مبادی صعود پایین تر به ویژه از مسیر بریر (2270 متری) و سه هزار در تنکابن(درجان 1980 متر) وجود خط الرأس های متفاوت و مطرح که دشواری صعود هرکدام به نوبه خود، چیزی در حد علم کوه می باشد مانند تخت سلیمان، خرسان، سیاه سنگ، چالون، مرجی کش و ... که از جناح های مختلف به مرکز ثقل خود و در ملتقای این یال های طولانی به علم کوه ختم می شوند برسانیم. در ضمن این قله از جنبه هایی دشواری صعود بیشتری نسبت به قله دماوند را دارد. نکته دیگر آنکه فاکتور ارتفاع دماوند و دشواری جبهه های مختلف و کم صعود آن غیر قابل انکار می باشد. شاید بتوان گفت قیاس این دو با هم یک قیاس متفاوت است. به هر روی علم کوه، پرچم و نشانه صلابت و عظمت البرز است که در حد میانه خود با ان به اوج رفعت و جلال می رسد.

هنگامی که گام به چکاد علم کوه می نهیم چشم نوازان کران تا کران آن، زبان را از بیان آن همه زیبایی و تنوع قاصر می نماید، تو گویی همه زیبایی های طبیعت را یکجا در خود انباشته است. 

سوی شمالی قله با دیواره سترگ خود به یخچال هایی که تا پناهگاه سرچال که حدود پنج کیلومتر مربع مساحت دارد پیش رفته است. اینجا برف چال هایی دارد که زبان خود را در اوایل هر سال به رودخانه کلجاران می سپارند، در نهایت به ییلاق قشنگ رودبارک و کلاردشت ره می سپرند و از طرف شمال به قلل پرآوازه ای مانند سیاه سنگ، چالون ها سیاه کمان، کلاچ بند، کل بزان و در نهایت به پسندکوه وصل می شود. مسیر فوق از یال غربی خود دو شاخه شده، شاخه ای در جنوب غربی به همسایه بسیار نزدیک علم کوه(خرسان شمالی)، میانه، ویرانه، جنوبی و ستاره و گردونه کوه و شاخه ای دیگر در سوی شمال غربی(توسط گرده خود) به شانه کوه تخت سلیمان دندان اژدها، سیاه گوک ها و نهایتا به کالو و شاه رشید ادامه می یابد. در سوی جنوب شرقی، توسط یال بلند خود به قلل مرجی کش و آن سوتر (تنگ گلو) به (پلاته حصارچال) می پیوندد. ضمن اینکه قله علم کوه با چین خوردگی خرسان به سوی شمال با رشته موازی تخت سلیمان یعنی قلل هفت خوان تا لنگری های سه هزار پایین می آید. علم کوه پرصعودترین، پرطرفدارترین قله ایران در کنار بام ایران محسوب می شود. بیشترین صعود آن به لحاظ تعداد نفرهای پیمایش روی مسیر تنگ گلو به حصارچال می باشد. ضمن اینکه به لحاظ کیفیت بالاتر صعودف مسیر شمالی یا راه سرچال از مسیر ویژه ای برخوردار می باشد. این راه نیز تنوع به مراتب بیشتری دارد.

برگرفته از کتاب بوم شناخت البرز شمالی به قلم و پژوهش آقای پرویز مشهدی 

نظرات بازدیدکنندگان