ویژه برنامه کوئیک با آرمان حداد

ویژه برنامه کوئیک با آرمان حداد

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویژه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا چهارمین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از کوهنورد و هیمالیانورد خوب کشورمان جناب آقای آرمان حداد برگزار گردید.

ویژه برنامه کوئیک با سجاد سالاروند

ویژه برنامه کوئیک با سجاد سالاروند

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویزه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا سومین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و کوهنورد خوب کشورمان جناب آقای سجاد سالاروند برگزار گردید.

ویژه برنامه کوئیک با حسین بهمنیار

ویژه برنامه کوئیک با حسین بهمنیار

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویزه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا دومین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای حسین بهمنیار برگزار گردید.

ویژه برنامه کوئیک با فرشاد میجوجی

ویژه برنامه کوئیک با فرشاد میجوجی

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویزه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا اولین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای فرشاد میجوجی برگزار گردید.