از کاسپین تا دماوند

از کاسپین تا دماوند

تیم سرعتی کمپانی دینافیت تمرکز خود را برای صعود سرعتی ترکیبی از ساحل دریای کاسپین تا بام ایران قله ی دماوند گذاشته برای این برنامه تیم پرقدرتی را راهی ایران نمود که از جهات مختلف مورد حمایت کمپانی قرار گرفته بودند.

رکورد پرش از ارتفاع

رکورد پرش از ارتفاع

<p><span style="color:#000000;">ثبت رکورد بلندترین پرش، از <span style="color:#e41111;"><strong>ارتفاع 58.8 متری</strong></span> توسط <span style="color:#8f28fe;"><strong>لاسو اسکالر</strong></span> در سال 2015</span></p>